Статут

Студентського наукового товариства

Інституту соціології, психології та соціальних комунікацій

 

 

1.Загальні положення

 

1.1. Статут Студентського наукового товариства Інституту соціології, психології та соціальних комунікацій(далі – Статут) регламентує порядок функціонування Студентського наукового товариства (далі – СНТ) Інституту соціології, психології та соціальних комунікацій (далі – Інституту)  Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (далі – Університет).

1.2. СНТ Інституту є об’єднанням студентів, яке сприяє розвитку науки та виникненню інтересу до наукової роботи в молодіжному середовищі Інституту.

1.3. Повна офіційна назва товариства – Студентське наукове товариство Інституту соціології, психології та соціальних комунікацій Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

1.4. У своїй діяльності СНТ Університету керується законодавством України, Статутом Університету, Статутом Студентського наукового товариства імені Григорія Волинки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (далі –СНТ Університету) і цим Статутом.

1.5. СНТ Університету може мати власну символіку, бланк з власним найменуванням, членський квиток та інші засоби ідентифікації.

1.6. У своїй діяльності СНТ Університету керується такими принципами:

 • пріоритетність наукової творчості та змагальності;
 • рівність членів СНТ Університету, гласність і колегіальність у роботі;
 • добровільність членства в СНТ Університету та виборність керівних органів СНТ Університету;
 • органічний зв’язок навчання та науково-дослідної роботи;
 • накопичення і примноження наукового потенціалу Університету та виховання майбутніх науково-педагогічних кадрів;
 • неприналежності до жодних політичних партій, релігійних організацій та рухів.

1.7. СНТ Інституту  діє самостійно, а також у співпраці з дирекцією Інституту та адміністрацією Університету, СНТ Університету, органами студентського самоврядування Університету та Інституту, Первинною профспілковою організацією Університету, державними органами України, громадськими об'єднаннями України й інших країн світу, діяльність яких не суперечить принципам діяльності СНТ Інституту. СНТ Інституту узгоджує проведення своїх заходів з дирекцією Інституту.


2.Мета діяльності та завдання СНТ Інституту

 

2.1. Метою діяльності СНТ Інституту є розкриття наукового та творчого потенціалу студентів, які навчаються в Інституті, розвиток у  них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, популяризація різних галузей науки в Університеті та Інституті, формування готовності до використання інноваційного підходу у галузі наукових досліджень, організаційна допомога дирекції Інституту та адміністрації Університету в інтеграції наукової, навчальної і виробничої діяльності в системі вищої освіти.

2.2. Основні завдання СНТ Інституту:

 • залучення студентів Інституту до науково-дослідницької роботи;
 • оволодіння сучасними методиками проведення самостійних наукових досліджень;
 • оволодіння формами організації та проведення наукових досліджень;
 • пошук і підтримка талановитих дослідників серед осіб, які навчаються в Університеті, надання їм всебічної допомоги;
 • організація та розвиток міжуніверситетського, міжнародного наукового  співробітництва;
 • пошук та сприяння запровадженню нових форм роботи зі студентами, які навчаються в Університеті;
 • узагальнення і поширення позитивного досвіду наукової роботи серед студентів, які навчаються в Університеті;
 • висвітлення наукових досягнень студентів у засобах масової інформації;
 • підтримання зв’язків з іншими студентськими організаціями в Україні та за її межами з метою обміну досвідом організації студентського наукового життя, участі в конференціях, форумах, конкурсах, обміну делегаціями тощо;
 • популяризація наукової діяльності серед студентів Інституту;
 • виконання інших завдань, які відповідають меті СНТ та цьому Статуту.

2.3. Відповідно до мети діяльності та завдань СНТ Інституту:

 • організовує роботу осіб, які навчаються в Інституті, у наукових осередках, та заохочує їх до участі у науковому житті Інституту;
 • організовує та проводить наукові конференції молодих учених, дослідницькі семінари, форуми, виставки, круглі столи, лекції, дебати, інтелектуальні ігри, зустрічі з відомими науковцями, презентації наукових проектів та інші науково-освітні роботи;
 • сприяє виданню студентських наукових робіт, а також їх розміщенню на веб-сайтах Інституту та Університету;
 • проводить конкурси наукових робіт на здобуття грантів та інші заохочувальні заходи для стимулювання наукових досліджень студентів;
 • засновує власні наукові друковані або інтернет-видання, які висвітлюють розвиток молодіжної науки та її досягнення в Інституті чи Університеті та інших країнах світу;
 • поширює серед осіб, які навчаються в Інституті та Університеті, інформацію про наукові заходи Інституту та Університету, інших вищих навчальних закладів, наукових організацій та установ України й інших країн;
 • має право направляти свого представника до складу конкурсних комісій студентських наукових робіт;
 • подає клопотання на ім’я проректора з наукової роботи для отримання іменних стипендій, грантів, грамот, дипломів та інших видів нагород студентами Інституту;
 • подає клопотання на кафедри Інституту про кандидатури кращих студентів-науковців для вступу до аспірантури;
 • подає клопотання про перехід студента на індивідуальний графік навчання за умови успішного виконання науково-дослідної роботи та відмінній успішності;
 • ініціює перехід найталановитіших студентів із позабюджетної на бюджетну форму навчання;
 • впливає на формування списку на поселення до гуртожитку із врахуванням наукових здобутків студентів;
 • за дорученням дирекції Інституту та адміністрації Університету розповсюджує серед осіб, які навчаються в Інституті та Університеті, інформацію про проведення студентських наукових заходів, конкурсів і т.д., а також бере участь в організації їх проведення;
 • подає клопотання на стажування студентів за кордоном;
 • розробляє та подає до дирекції Інституту та адміністрації Університету чи його структурних підрозділів пропозиції щодо розвитку та удосконалення наукової  діяльності студентів і покращення навчального процесу;
 • здійснює іншу діяльність, що відповідає меті та завданням СНТ Інституту і не суперечить законодавству України, Статуту Університету, Статуту СНТ Університету і цьому Статуту.


3. Організаційна структура СНТ Інституту

 

3.1. СНТ Інституту діє на рівні Інституту відповідно до цього Статуту та Статуту СНТ Університету.

3.2. На рівні Інституту діють такі органи СНТ:

 • загальні збори членів СНТ Інституту (надалі – загальні збори);
 • Правління СНТ Інституту (надалі – Правління);

3.3. Органи СНТ Інституту підконтрольні та підзвітні загальним зборам членів СНТ Інституту і мають узгоджувати свою діяльність з дирекцією Інституту та адміністрацією Університету.

3.4. На засіданнях органів СНТ Інституту можуть бути присутні представники дирекції Інституту та адміністрації Університету з правом дорадчого голосу.


4. Загальні збори СНТ Інституту

 

4.1. Загальні збори СНТ Інституту є вищим органом СНТ Інституту, що в межах своєї компетенції має право на визначення загальних засад функціонування органів СНТ в Інституті та контроль за діяльністю Правління СНТ Інституту.

4.2. Загальні збори СНТ Інституту проводяться, якщо на них присутні дві третини від загальної кількості членів СНТ Інституту. Учасники загальних зборів членів СНТ Інституту голосують особисто. Рішення на загальних зборах членів СНТ Інституту приймаються простою більшістю голосів, окрім випадків, передбачених цим Статутом.

4.3. Загальні збори СНТ Інституту:

 • ухвалюють Статут СНТ Інституту і подають його для затвердження Вченою Радою Інституту;
 • вносять зміни й доповнення до цього Статуту і подають їх для затвердження Вченою Радою Інституту;
 • ухвалюють рішення про прийняття у члени СНТ Інституту осіб, які навчаються в Інституті;
 • визначають основні напрямки діяльності СНТ Інституту;
 • розглядають найважливіші питання діяльності СНТ Інституту, окреслені основними завданнями СНТ;
 • обирають голову СНТ Інституту і подають її кандидатуру для затвердження Вченою радою Інституту;
 • припиняють повноваження голови СНТ Інституту, його заступника та секретаря СНТ Інституту;
 • вносять зміни та доповнення в щорічний план діяльності СНТ Інституту, який пропонується Правлінням
 • СНТ Інституту, і затверджують його;
 • обирають 3 делегатів, окрім голови СНТ Інституту, на Конференцію СНТ Університету строком на один рік;
 • здійснюють іншу діяльність згідно з Статутом СНТ Інституту та Статутом СНТ Університету.

4.4. Загальні збори СНТ Інституту  можуть збиратися у черговому або позачерговому порядку. Чергові загальні збори членів СНТ Інституту скликаються головою Правлінням СНТ Інституту  щорічно у проміжку від 01 березня до 31 березня. Позачергові загальні збори членів СНТ Інституту скликаються Правлінням СНТ Інституту за своїм рішенням або за письмовою вимогою не менше третини загальної кількості членів СНТ Інституту протягом одного календарного місяця.

4.5. Головує на загальних зборах СНТ Інституту голова СНТ Інституту або, в разі його відсутності чи припинення повноважень, заступник голови СНТ Інституту, а в разі відсутності або припинення повноважень заступника голови СНТ Інституту обраний загальними зборами член СНТ Інституту.

4.6. Секретар Правління СНТ Інституту виконує функції секретаря загальних зборів і фіксує хід зборів протоколом. Протокол зборів підписується головою та секретарем СНТ Інституту, його копія передається старшому інспектору зі студентської наукової роботи.

4.7. Порядок проведення загальних зборів членів СНТ Інституту  визначається Регламентом, який розробляється Правлінням СНТ Інституту і  затверджується на загальних зборах членів СНТ Інституту.

 

5. Правління СНТ Інституту

 

5.1. Правління СНТ Інституту є постійнодіючим колегіальним органом.

5.2. У період між загальними зборами керівництво справами СНТ Інституту здійснюється Правлінням СНТ Інституту та головою СНТ Інституту.

5.3. Правління СНТ Інституту обирається терміном на два роки загальними зборами у складі голови  СНТ Інституту, заступника голови СНТ Інституту та секретаря Правління СНТ Інституту.

5.4. Правління СНТ Інституту:

 • скликає чергові та позачергові загальні збори членів СНТ Інституту;
 • здійснює контроль за виконанням рішень загальних зборів СНТ Інституту;
 • розглядає план роботи СНТ Інституту на наступний звітний період;
 • співпрацює з кафедрами, науковими гуртками, проблемними групами, вченим секретарем Ради науково-технічної творчості студентської молоді, Студентським науковим товариством імені Григорія Волинки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, науково-методичною, науково-технічною та Вченою радами Університету та Інституту, а також за Студентською радою Університету та Інституту, Первинною профспілковою організацією студентів та Студентською радою гуртожитку;
 • подає клопотання на стажування студентів за кордоном;
 • здійснює клопотання щодо кандидатур кращих студентів-науковців для вступу до аспірантури;
 • подає клопотання про перехід студента на індивідуальний графік навчання за умови успішного виконання науково-дослідної роботи та відмінній успішності;
 • ініціює перехід найталановитіших студентів із позабюджетної на бюджетну форму навчання;
 • впливає на формування списку на поселення до гуртожитку із врахуванням наукових здобутків студентів;
 • вирішує інші питання, що стосуються діяльності організації;
 • координує діяльність зі старшим інспектором зі студентської наукової роботи.

5.5. Головою СНТ Інституту має право бути студент 2-4 курсу денної форми, який був переможцем І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт або Всеукраїнської студентської олімпіади за переліком напрямків Міністерства освіти і науки, неодноразовим учасником  наукових конференцій, має відмінні показники успішності із профільних дисциплін. При обранні на посаду голови СНТ Інституту перевага надається кандидату, який відповідає вищезазначеним вимогам та має опубліковані статті у наукових журналах.

5.6. Голова СНТ Інституту обирається загальними зборами терміном на два роки. Його кандидатура затверджується рішенням Вченої ради Інституту. У випадках, коли головою СНТ Інституту є студент, що відрахований з Університету у зв’язку з закінченням бакалаврату, але дворічний термін його роботи ще не вичерпався, він має право продовжувати виконувати свої обов’язки  протягом не більше чотирьох місяців.

5.7. Голова СНТ Інституту є членом Вченої ради Інституту з моменту його затвердження.

5.8. Голова СНТ Інституту:

 • організовує діяльність СНТ Інституту;
 • розподіляє обов'язки між членами СНТ Інституту;
 • підписує протоколи загальних зборів членів і рішення Правління СНТ Інституту;
 • видає розпорядження, накази, інструкції та інші акти з питань, віднесених до його компетенції;
 • щороку звітує про результати роботи Правління СНТ Інституту на загальних зборах;
 • вирішує інші питання діяльності СНТ Інституту, не віднесені цим Статутом до виключної компетенції загальних зборів членів СНТ Інституту або Правління СНТ Інституту і не врегульовані рішення вказаних органів.

5.9.  Заступник голови СНТ Інституту обирається за поданням голови СНТ Інституту терміном на два роки.

5.10. Заступник голови Правління СНТ Інституту:

 • спільно із головою СНТ Інституту забезпечує функціонування та виконання обов’язків Правління СНТ Інституту;
 • виконує повноваження голови СНТ Інституту в разі його відсутності або недієздатності.

5.11. Секретар Правління СНТ Інституту обирається за поданням голови СНТ Інституту терміном на два роки.

5.12. Секретар Правління СНТ Інституту:

 • здійснює діловодство Правління СНТ Інституту;
 • засвідчує діловодство Правління СНТ Інституту;
 • здійснює облік членів Правління СНТ Інституту.

 

6.  Членство в СНТ Інституту

 

6.1. Членство в СНТ Інституту є вільним для осіб, які навчаються в Інституті, і здійснюється на добровільних засадах.

6.2. Членами СНТ Інституту можуть стати особи, які навчаються в Інституті, виявили бажання працювати в СНТ, визнають Статут СНТ Університету і цей Статут та є членами студентського наукового гуртка чи проблемної групи.

6.3. Рішення про прийняття у члени СНТ Інституту ухвалюється загальними зборами на підставі заяви, поданої студентом  на ім’я голови СНТ Інституту і набуває чинності з моменту його ухвалення, якщо інше не передбачено даним Статутом.

6.4. Особи, які набули членства в СНТ Інституту автоматично стають членами СНТ Університету.

6.5. У СНТ Інституту відсутня система членських внесків.

6.6. Припинення членства в СНТ здійснюється за особистою заявою на ім’я голови СНТ Інституту.

6.7. Член СНТ Інституту, який не виконує покладених на нього обов’язків, визначених цим Статутом, або перестав відповідати вимогам, зазначеним в Статуті, може бути позбавлений членства Конференцією СНТ Університету або загальними зборами.

6.8.  В разі припинення особою навчання в Університеті його членство в СНТ Інституту автоматично припиняється через 3 місяці після відрахування зі складу студентів,за виключенням тих випадків, коли особа вступила на навчання до Університету, протягом вище вказаного терміну. .

6.9. Особа, яка закінчила Університет, може продовжити свою діяльність в СНТ Інституту, отримавши статус асоційованого члена СНТ  Інституту.

6.10. Асоційований член СНТ Інституту має ті ж самі права й обов’язки, які визначені для членів СНТ Інституту в Статуті, окрім права голосування в колегіальних органах СНТ Інституту й обрання на керівні посади СНТ.

6.11. Рішення про отримання статусу асоційованого члена СНТ Інституту ухвалюється Правлінням СНТ Інституту на підставі поданої претендентом заяви на ім’я голови  СНТ Інституту.

6.12. Припинення асоційованого членства СНТ Інституту  здійснюється за особистою заявою на ім’я голови СНТ Інституту.

6.13. Асоційований член СНТ Інституту, який не виконує покладених на нього обов’язків, визначених цим Статутом, може бути позбавлений статусу асоційованого членства в СНТ рішенням Правління СНТ Університету.

6.14. Членам СНТ Інституту видаються членські квитки.

6.15. Члени СНТ Інституту мають право:

 • обирати та бути обраними у керівні органи СНТ Інституту або Університету;
 • брати участь в обговоренні питань, пов’язаних з організаційною діяльністю СНТ Інституту та вносити пропозиції щодо вирішення цих питань;
 • брати участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та Всеукраїнських студентських олімпіадах за переліком напрямків Міністерства освіти і науки;
 • брати участь у Міжнародних конкурсах студентських наукових робіт, Міжнародних студентських олімпіадах;
 • брати участь у конкурсах наукових проектів (стипендіальні програми, гранти, стажування);
 • брати участь у роботі науково-дослідних центрів та лабораторій;
 • брати участь у реалізації міжнародного наукового проекту;
 • брати участь у реалізації науково-дослідного держбюджетного проекту;
 • брати участь у реалізації науково-дослідного проекту, що фінансується на госпдоговірних засадах;
 • публікувати статті у наукових журналах, що входять до наукометричних баз даних SCOPUS та Web of Science;
 • публікувати статті у фахових («ваківських») наукових журналах
 • публікувати статті в наукових рецензованих виданнях та збірках студентських наукових робіт;
 • представляти результати своєї наукової роботи у виданнях СНТ Університету та Інституту;
 • бути рекомендованими Правлінням СНТ Університету на подання щодо нагородження преміями, стипендіями, подяками, державними нагородами й іншими видами відзнак і нагород, відповідно до чинного законодавства та Статуту Університету;
 • отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу з боку СНТ;
 • вимагати від керівних органів СНТ Інституту виконання своїх обов’язків, визначених цим Статутом.

Члени СНТ можуть мати й інші права, які випливають з цього Статуту.

6.16.Члени СНТ Інституту зобов’язані:

 • дотримуватися цього Статуту;
 • сумлінно та своєчасно виконувати покладені на них обов’язки;
 • відвідувати загальні збори;
 • виконувати рішення керівних органів СНТ Інституту;
 • подавати звіт про свою роботу на вимогу керівних органів СНТ;
 • брати участь у щорічних звітних конференціях студентів НПУ імені М.П. Драгоманова, університетських, Всеукраїнських та Міжнародних конференціях;
 • брати участь в організації університетських, Всеукраїнських та Міжнародних конференцій;
 • брати участь в організації круглих столів/ семінарів/ олімпіад/ засідань наукового семінару наукових шкіл НПУ імені М.П.Драгоманова чи інших наукових центрів України;
 • допомагати у редагуванні збірників наукових праць інституту/ університету.
 • надавати керівним органам СНТ Інституту інформацію, необхідну для вирішення питань, пов’язаних з діяльністю СНТ;
 • пропагувати діяльність СНТ Інституту сприяти підвищенню престижу й авторитету СНТ Інституту.

Члени СНТ Інституту можуть мати й інші обов’язки, які випливають з цього Статуту.

 

7.  Співпраця СНТ з дирекцією Інституту та адміністрацією Університету

 

7.1. Координацію наукової та організаційної роботи СНТ Інституту здійснює директор інституту або уповноважені ним особи.

7.2. Адміністрація Університету та дирекція Інституту мають право:

 • отримувати інформацію про діяльність СНТ Інституту (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);
 • скликати позачергові загальні збори у випадках недотримання органами СНТ Інституту Статуту Університету або цього Статуту;
 • брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що проводять органи СНТ Інституту.

7.3. Адміністрація Університету та дирекція Інституту:

 • усебічно сприяє діяльності СНТ Інституту;
 • створює умови, необхідні для ефективної діяльності СНТ Інституту;
 • надає за можливістю інформаційну, правову, фінансову, матеріальну та інші види підтримки діяльності СНТ Інституту.

8.   Перехідні положення

 

8.1. Цей Статут затверджується Вченою радою Інституту та набирає чинності з моменту його затвердження.

8.2. Діяльність СНТ Інституту має бути приведена у відповідність до цього Статут та Статуту СНТ Університету протягом одного навчального місяця з моменту набуття чинності цього Статуту.

8.3. Зміни та доповнення до Статуту вносяться за поданням рішення загальних зборів та затвердженням Вченою Радою Інституту.